Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Ama is gevestigd in Zandhoven en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0671.739.252. Het BTW nummer is BE 0671.739.252

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je ofwel brievepost 1 euro of pakketpost 5 euro. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Ama kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

 

4. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van.

5. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren via overschrijving. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij Ama. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Facturen niet betaald binnen de gestelde termijn worden verhoogd met een intrest van 1,5 % per begonnen maand met een minimum van 40 euro.
eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de rekeningdatum te worden ingediend.
Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

6. Levering

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje zo snel mogelijk verstuurd. Alle enveloppen en pakjes worden verzonden met Bpost. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Ama is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb. Kerstmis) bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

7. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Ama, t.a.v. Minke Van Hoof Lieresbaan 90, 2240 Zandhoven. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen. Goederen die met een naam bedrukt zijn kunnen niet terug genomen worden.

8. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@ama-design.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht.

13. Het gebruik van beelden uit de webshop

Delen van foto’s uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Ama) én toevoegen van een duidelijke link naar www.ama-design.be

Ama, Minke Van Hoof behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.